Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF tartalmazza a https://rentagali.com weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének Általános Szerződési feltételit.

Jelen ÁSZF nem vonatkozik a honlap Webáruházára és annak aloldalaira, amelyek a https://rentagali.com/webshop címen érhetőek el. A Webáruház esetében érvényes Általános Szerződési feltételeket ide kattintva olvashatja el.

  1. Általános szabályok

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) kifejezett eltérő írásos megállapodás hiányában a Gali Renáta egyéni vállalkozó 1037 Budapest Mikoviny utca 5. (a továbbiakban: Szolgáltató), mint vállalkozó és/vagy megbízott, valamint a megrendelő és/vagy megbízó (a továbbiakban: Ügyfél) között 2017. július 1. napjától létrejött egyedi vállalkozási és/vagy megbízási szerződések (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF a felek jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

1.2. Amennyiben a megrendelő és/vagy a megbízó személye nem azonos a szolgáltatást igénybe vevő személyével (pl. ajándékutalvány vásárlása esetén) a jelen ÁSZF tekintetében – a fizetési kötelezettségen kívül – Ügyfél alatt a szolgáltatást igénybe vevő személyt is érteni kell.

1.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Ügyfél vonatkozásában egyedi Szerződést kössön. A felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései irányadók a felek jogviszonyára.

1.4. A jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalomtól eltérni kizárólag a Szolgáltató és az Ügyfél által megkötött Szerződésbe foglaltan, írásban, a felek egyező akaratával lehet.

1.5. Ha a Szerződés és az ÁSZF bármely feltétele egymástól eltér, akkor az adott feltétel tekintetében a Szerződés rendelkezései az irányadók.

1.6. Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF-fel vagy annak valamely rendelkezésével nem ért egyet, köteles azt a Szolgáltató részére írásban jelezni a szerződéskötést megelőzően. Ebben az esetben a Szerződés a felek között csak akkor jön létre, ha az Ügyfél feltételeit a Szolgáltató írásban kifejezetten elfogadta.

1.7. Jelen ÁSZF módosítására kizárólag a Szolgáltató jogosult, a módosítások a honlapon való közzététel időpontjától hatályosak. Az Ügyfél ezt a tájékoztatást tudomásul veszi.

1.8. Felek rögzítik, hogy az ÁSZF hatályos szövege a Szolgáltató honlapján elérhető, az Ügyfél számára bármikor megismerhető.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: PDF letöltése.

  1. A Szerződés létrejötte

2.1. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti Szerződés a megrendelés Szolgáltató általi, e-mailben történő írásos visszaigazolásával, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó foglalónak (megbízási/vállalkozási díj 30%-a) a Szolgáltató bankszámlájára történő jóváírását követően jön létre. Az írásos visszaigazolás a jelentkezés után kerül kiküldésre az Ügyfél által megadott e-mail címre. Az e-mail tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos információkat, fizetési feltételeket.

2.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására. A visszautasítást a Szolgáltató nem köteles indokolni. A megrendelés visszautasítása eseten a Szerződés nem jön létre.

  1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél által megrendelt szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja az Ügyfélnek.

3.2. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

3.3. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott Ügyfeleknek, vagy az Ügyfelek meghatározott csoportjának biztosítson. Ezen kedvezményekről a Szolgáltató nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

3.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat meghatározza. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján, a Szolgáltató honlapján feltüntetett díjszabás az irányadó.

3.5. A Szolgáltató a felek által előzetesen egyeztetett kezdő időpont és a Szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak megfelelő befejező időpont közötti időintervallumban köteles a megrendelt szolgáltatás nyújtására. Ezen időintervallumon túlmenően a Szolgáltató kizárólag közös megegyezés alapján, esküvői smink esetén 10.000 Ft/óra, egyéni sminktanfolyam esetén 7.000 Ft/óra, páros sminktanfolyam esetén 4.500 Ft/óra, szakmai sminkoktatások esetében 10.000 Ft/óra díjazás ellenében nyújtja a megrendelt szolgáltatást.

  1. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

4.1. Az Ügyfél vagy az általa megnevezett, a szolgáltatást igénybe vevő személy a befizetett tanfolyamon jogosult részt venni, valamint jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

4.2. Az Ügyfél jogosult a tanfolyamon megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

4.3. Az Ügyfél köteles a felek által előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen megjelenni.

4.4. Az Ügyfél az előzetesen egyeztetett időpontot megelőző 2. napig jogosult elállni a Szerződéstől. Amennyiben az Ügyfél elállása ezen időpontnál későbbi, az elállás következményeként az Ügyfél az adott foglalót elveszti.

4.5. Az Ügyfél a felek által egyeztetett időpont előtti 3. munkanapot megelőzően jogosult a Szolgáltatónál az egyeztetett időpont módosítását kezdeményezni, ebben az esetben az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által meghatározott szabad időpontok közül választhat.

4.6. Az Ügyfél a Szerződés megkötését követően kizárólag egy alkalommal jogosult a felek által egyeztetett időpont módosítását a Szolgáltatónál kezdeményezni, az Ügyfél további időpont módosítási kérelme esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni és az Ügyfél az adott foglalót elveszti.

  1. A tanfolyamok helye és ideje:

5.1. 1134 Budapest, Taksony utca 7. szám

5.2. A honlapon megjelölt óraformák és azok időtartamai:

5.2.1. renatagali.com/sminktanacsadas

5.2.2. renatagali. com/paros-sminktanacsadas

5.3. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tanfolyamok hétköznapokon 9:00, 14:00, 18:00 órai kezdettel indulnak, hétvégén pedig a Szolgáltató által egyedileg meghatározott időpontokban.

  1. Fizetés

6.1. A honlapon feltüntetett árak az áfát magukban foglaló, bruttó árak.

6.2. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás díjának 30 %-át foglaló címén a Szolgáltatónak a szerződés megkötésének időpontját követő 3 napon belül átutalással megfizet. A felek a foglaló törvényes jogi fogalmát és jogi természetét ismerik: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:185. §-a szerint, ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. A Ptk. 6:185. § (3) bekezdése alapján a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.

6.3. Az Ügyfél a szolgáltatás díjának foglalóval csökkentett összegét a szolgáltatás igénybevételének napján köteles megfizetni készpénzben.

  1. Ajándékutalványok

7.1. A honlapon feltüntetett tanfolyamok ajándékutalvány formájában is megvásárolhatók.

7.2. Az ajándékutalványt a Szolgáltató akkor bocsátja ki, ha az Ügyfél az általa kiválasztott tanfolyam díjának megfelelő összeget megfizeti a Szolgáltató részére.

7.3. Az ajándékutalványt a kibocsátása időpontjától számított 6 (hat) hónapig lehet felhasználni. Az ajándékutalványt birtokosa csak személyes célra használhatja fel, az kereskedelmi célra nem hasznosítható. Az ajándékutalvány nem visszaváltható.

7.4. Az ajándékutalvány beváltására akkor is kiállítástól számított 6 (hat) hónap áll rendelkezésre, ha az Ügyfél a már előzetesen egyeztetett időpont módosítását kéri.

7.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajándékutalvány érvényességének lejártát megelőző 2 héten belül kíván a Szolgáltatóval a szolgáltatás nyújtására időpontot egyeztetni, a Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni a szolgáltatás időpontját. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására az ajándékutalvány érvényességének lejártát megelőzően időpontot már nem tud biztosítani az Ügyfél számára, az Ügyfél az érvényesség lejártát követő 2 hét szabad időpontjaiból választhat. Az ajándékutalvány beváltására rendelkezésre álló határidőt követő 2 hét időtartamon túlmenően az ajándékutalvány beváltására időpont nem foglalható.

7.6. Az ajándékutalvány elvesztése, megrongálódása, megsemmisülése, ellopása esetén a Szolgáltató az ajándékutalványt nem pótolja. A megsemmisült, megrongálódott ajándékutalványt a Szolgáltató nem cseréli ki, annak alapján vételár visszatérítést nem teljesít.

  1. Az Ügyfél és a Szolgáltató kárfelelőssége

8.1. Az Ügyfél teljes anyagi felelősséget vállal a Szolgáltató eszközeiben, valamint az általa használt termékekben az Ügyfél által okozott mindennemű kárért. A Szolgáltató teljes anyagi felelősséget vállal az Ügyfél eszközeiben, valamint az Ügyfél tulajdonát képező termékekben a Szolgáltató által okozott mindennemű kárért.

  1. Szerzői jogok

9.1. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a segédanyagok, valamint jegyzetek formájában kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tanfolyamon részére átadott segédanyagok a Szolgáltató tulajdonában álló, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jog által védett elemek, melyek felhasználásához minden esetben a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása szükséges.

9.2. A tanfolyamokról hang-, illetve videó felvételt csak a Szolgáltató készíthet. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról az Ügyfelet előre tájékoztatja.

9.3. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak a Szolgáltató engedélyével lehetséges.

9.4. Az Ügyfél beleegyezik, hogy a tanfolyamon elkészült munkáit Szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

9.5. A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

  1. Záró rendelkezések

10.1. Az ÁSZF hatálybalépésének napja: 2017. július 1.

10.2. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

10.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Kelt. Budapest. 2020.07.01 Frissítve 2023.09.12.

Gali Renáta E.V.